هاست 1 گیگ

تومان24,000
ماهانه
 • فضای هاست 1 گیگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 2 گیگ

تومان30,000
ماهانه
 • فضای هاست 2 گیگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 3 گیگ

تومان36,000
ماهانه
 • فضای هاست 3 گیگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 4 گیگ

تومان42,000
ماهانه
 • فضای هاست 4 گیگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 5 گیگ

تومان47,000
ماهانه
 • فضای هاست 5 گیگ
 • پهنای باند 10 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 2 عدد
 • پارک دامنه 10 عدد
 • کشور ایران

دیتابیس نامحدود

هاست 10 گیگ

تومان70,000
ماهانه
 • فضای هاست 10 گیگ
 • پهنای باند 20 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 15 گیگ

تومان80,000
ماهانه
 • فضای هاست 15 گیگ
 • پهنای باند 20 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

دیتابیس نامحدود

هاست 20 گیگ

تومان90,000
ماهانه
 • پهنای باند 20 گیگ
 • ساب دامین نامحدود
 • ادان دامین 5 عدد
 • پارک دامنه 15 عدد

فضای هاست20 گیگ
دیتابیس نامحدود